AUTOŠKOLAonline semafor

Testujte sa online a dajte zelenú svojmu vodičskému preukazu

AUTOŠKOLAonline
 • Testy na vodičský preukaz pre autoškoly.

  Online testy sú tým najlepším spôsobom ako si preveriť vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Zároveň sú aj dobrou učebnou pomôckou pri príprave na absolvovanie vodičského kurzu.

  Test č: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  Test Autoškola č.: 18

 • 1. Križovatkou sa rozumie

  a)

  miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,

  b)

  mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou,

  c)

  miesto, v ktorom cesta mení smer.

 • 2. Zastavením vozidla sa rozumie

  a)

  každé prerušenie jazdy,

  b)

  uvedenie motorového vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb,

  c)

  prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.

 • 3. Vodič je povinný

  a)

  dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov, len ak je takýto priechod vybavený svetelným signalizačným zariadením,

  b)

  dať prednosť v jazde cyklistovi jazdiacemu po priechode pre cyklistov,

  c)

  prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám.

 • 4. Vozidlá môžu isť súbežne vedľa seba,

  a)

  len ak jazdia po jednosmernej ceste s dvoma jazdnými pruhmi v obci,

  b)

  len ak jazdia po diaľnici a po rýchlostnej ceste,

  c)

  ak je na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy taká hustá premávka, že sa utvoria súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním.

 • 5. Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

  a)

  je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť,

  b)

  je povinný zastaviť vozidlo,

  c)

  je povinný zapnúť zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.

 • 6. Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,

  a)

  na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka,

  b)

  na ktorého strane nie je zúžená vozovka,

  c)

  ktorý prichádza k prekážke nižšou rýchlosťou.

 • 7. Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

  a)

  nie je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,

  b)

  je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,

  c)

  je povinný dať prednosť v jazde len vozidlu idúcemu po ceste zľava.

 • 8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

  a)

  v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.

  b)

  po pravej krajnici,

  c)

  v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

 • 9. Účastník dopravnej nehody je povinný

  a)

  zotrvať na mieste dopravnej nehody, to neplatí, ak preukázal svoju totožnosť ostatným účastníkom dopravnej nehody,

  b)

  zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,

  c)

  zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu odťahovej služby.

 • 10. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,

  a)

  majú prednosť pred vozidlami s právom prednostnej jazdy,

  b)

  nesmú fajčiť,

  c)

  musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách.

 • 11. Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený

  a)

  chodec idúci po pravej krajnici,

  b)

  pracovník obvodného úradu,

  c)

  osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia.

 • 12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

  a)

  má uzatvorené havarijné poistenie,

  b)

  je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

  c)

  je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami.

 • 13. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

  a)

  zastaviť vozidlo,

  b)

  spomaliť jazdu,

  c)

  zrýchliť jazdu.

 • 14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

  a)

  niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,

  b)

  najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky,

  c)

  nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel.

 • 15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

  a)

  najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

  b)

  matice a skrutky na výrobcom predpísaný rozmer kolesa,

  c)

  náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu.

 • 16.
  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená

  a)

  spôsob obchádzania štyroch prekážok,

  b)

  štyri zákruty, prvá vpravo,

  c)

  nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km.

 • 17.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz státia vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu,

  b)

  zákaz vjazdu vozidiel užších ako 2,5 m,

  c)

  zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu; pritom je rozhodujúca okamžitá šírka vrátane nákladu.

 • 18.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz otáčania,

  b)

  koniec zákazu otáčania,

  c)

  prikázaný smer jazdy.

 • 19.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  cestička pre vyznačených užívateľov; prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť,

  b)

  zákaz vstupu chodcov a cyklistov,

  c)

  cestička k predajni bicyklov.

 • 20.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  koniec parkoviska,

  b)

  koniec rýchlostnej cesty,

  c)

  koniec vyhradeného jazdného pruhu.

 • 21.
  Táto dopravná značka

  a)

  informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzavretia pozemnej komunikácie,

  b)

  vyznačuje zónu s dopravným obmedzením začínajúcu od tejto dopravnej značky,

  c)

  informuje o dopravnom obmedzení v časti obce.

 • 22.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz státia,

  b)

  parkovacie miesta s pozdĺžnym státím,

  c)

  zastávka autobusov alebo trolejbusov.

 • 23.
  Táto dodatková tabuľka označuje

  a)

  vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá vedené osobou sluchovo postihnutú,

  b)

  vyhradené parkovacie miesto pre osobu so zdravotným postihnutím,

  c)

  obytnú zónu.

 • 24.
  Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

  a)

  tretie,

  b)

  druhé,

  c)

  prvé.

 • 25.
  V poradí druhé prejde cez križovatku

  a)

  zelené vozidlo,

  b)

  modré vozidlo,

  c)

  červené vozidlo.

 • 26.
  Ako posledné prejde cez križovatku

  a)

  červené vozidlo,

  b)

  vaše vozidlo,

  c)

  zelené vozidlo.

 • 27.
  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

  a)

  1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. žlté, 4. zelené,

  b)

  1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené,

  c)

  1. žlté, 2. zelené, 3. červené, 4. vaše vozidlo.


©2010
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat