AUTOŠKOLAonline semafor

Testujte sa online a dajte zelenú svojmu vodičskému preukazu

AUTOŠKOLAonline
 • Testy na vodičský preukaz pre autoškoly.

  Online testy sú tým najlepším spôsobom ako si preveriť vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Zároveň sú aj dobrou učebnou pomôckou pri príprave na absolvovanie vodičského kurzu.

  Test č: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  Test Autoškola č.: 17

 • 1. Vozovkou sa rozumie

  a)

  spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

  b)

  časť cesty určená len na premávku nemotorových vozidiel,

  c)

  cesta vrátane krajnice a chodníka.

 • 2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

  a)

  svetlá vo vnútri vozidla,

  b)

  diaľkové svetlomety,

  c)

  stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.

 • 3. Vodič nesmie viesť vozidlo

  a)

  po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak je jeho spolujazdcom lekár,

  b)

  po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,

  c)

  nemá pri sebe lieky, ktoré pravidelne užíva.

 • 4. Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

  a)

  je povinná toto zariadenie použiť pri jazde mimo obce,

  b)

  je povinná toto zariadenie použiť pri jazde rýchlosťou vyššou ako 40 km/h,

  c)

  je povinná toto zariadenie použiť.

 • 5. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

  a)

  v obci zvukové výstražné znamenie na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla,

  b)

  znamenie o zmene smeru jazdy,

  c)

  znamenie o zmene smeru jazdy len za zníženej viditeľnosti.

 • 6. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

  a)

  čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky,

  b)

  čo najďalej vpravo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy,

  c)

  na pravú krajnicu.

 • 7. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

  a)

  3 m pre oba smery jazdy,

  b)

  3 m pre každý smer jazdy,

  c)

  2m.

 • 8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

  a)

  protiidúci vodič dáva zvukové výstražné znamenie,

  b)

  sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

  c)

  osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou.

 • 9. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

  a)

  len pri zmene smeru jazdy; vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru svojej jazdy,

  b)

  vždy pri prechádzaní cez železničné priecestie,

  c)

  vždy pri zmene smeru jazdy alebo vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

 • 10. Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

  a)

  len za zníženej viditeľnosti,

  b)

  len vtedy, ak prekážku spôsobil na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste,

  c)

  a oznámiť to policajtovi.

 • 11. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

  a)

  má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak,

  b)

  má vždy prednosť v jazde,

  c)

  môže ohroziť vodiča jazdiaceho po kruhovom objazde.

 • 12. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

  a)

  staršie ako 15 rokov s telesnou výškou väčšou ako 160 cm,

  b)

  len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb môže byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii,

  c)

  len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii.

 • 13. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

  a)

  smie použiť chodník, len ak v blízkosti nie sú žiadni chodci,

  b)

  nesmie použiť chodník a musí použiť ľavú krajnicu,

  c)

  smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

 • 14. Povinnou výbavou motorového vozidla sú

  a)

  najmenej dvojlitrová zásoba maziva a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

  b)

  matice a skrutky umožňujúce upevnenie výstražného zariadenia na vozidle,

  c)

  v závislosti od kategórie vozidla predpísaná motolekárnička alebo autolekárnička, ktoré musia byť v stave použiteľnosti.

 • 15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

  a)

  sú poškodené lapače nečistôt,

  b)

  nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

  c)

  sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

 • 16.
  Tieto dopravné značky upozorňujú na

  a)

  železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180 m,

  b)

  železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m,

  c)

  železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m.

 • 17.
  Táto dopravná značka zakazuje vjazd

  a)

  vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci,

  b)

  obytným automobilom,

  c)

  skriňovým vozidlám.

 • 18.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačené,

  b)

  zákaz státia motorových vozidiel, ktoré nedodržia vyznačený odstup,

  c)

  prikázaná jazda vozidiel v kolóne.

 • 19.
  Táto dopravná značka označuje

  a)

  zastávku pravidelnej verejnej dopravy osôb,

  b)

  slepú cestu,

  c)

  vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

 • 20.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz otáčania sa na diaľnici,

  b)

  koniec hlavnej cesty,

  c)

  koniec diaľnice.

 • 21.
  Táto dopravná značka

  a)

  vyznačuje zníženie počtu jazdných pruhov,

  b)

  je návesťou pred obchádzkou,

  c)

  informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

 • 22.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  smerová tabuľa na vyznačenie príjazdu k rýchlostnej ceste,

  b)

  smerová tabuľa na vyznačenie jednosmernej premávky,

  c)

  smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky.

 • 23.
  Táto dopravná značka

  a)

  vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky ",Stoj, daj prednosť v jazde!",

  b)

  vyznačuje parkovisko s pozdĺžnym státím,

  c)

  prikazuje vodičovi motorového vozidla vypnúť motor.

 • 24.
  Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

  a)

  posledné,

  b)

  druhé,

  c)

  prvé.

 • 25.
  Ako prvé prejde cez križovatku

  a)

  zelené vozidlo,

  b)

  modré vozidlo,

  c)

  červené vozidlo.

 • 26.
  Ako posledné prejde cez križovatku

  a)

  žlté vozidlo,

  b)

  vaše vozidlo,

  c)

  červené vozidlo.

 • 27.
  V poradí druhé prejde cez križovatku

  a)

  červené vozidlo,

  b)

  vaše vozidlo,

  c)

  modré vozidlo.


©2010
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat