AUTOŠKOLAonline semafor

Testujte sa online a dajte zelenú svojmu vodičskému preukazu

AUTOŠKOLAonline
 • Testy na vodičský preukaz pre autoškoly.

  Online testy sú tým najlepším spôsobom ako si preveriť vedomosti z pravidiel cestnej premávky. Zároveň sú aj dobrou učebnou pomôckou pri príprave na absolvovanie vodičského kurzu.

  Test č: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  Test Autoškola č.: 10

 • 1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

  a)

  každé vozidlo, ktoré prepravuje náklad, ktorý presahuje celkovú dĺžku alebo šírku takéhoto vozidla,

  b)

  všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov, za prekážku cestnej premávky sa nepovažuje vozidlo stojace alebo pomaly sa pohybujúce z dôvodov vyvolaných cestnou premávkou, spojených najmä s údržbou a opravou cesty, dopravnou nehodou alebo inou udalosťou,

  c)

  pomaly pohybujúce sa vozidlo vykonávajúce údržbu alebo opravu cesty.

 • 2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

  a)

  je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,

  b)

  je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,

  c)

  má uzatvorené havarijné poistenie.

 • 3. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

  a)

  pri otáčaní a cúvaní,

  b)

  vždy, ak je to potrebné na vykonanie ktoréhokoľvek jazdného úkonu,

  c)

  len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky.

 • 4. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

  a)

  je povinný vždy zastaviť vozidlo,

  b)

  nie je povinný mu dať prednosť v jazde,

  c)

  je povinný mu dať prednosť v jazde.

 • 5. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

  a)

  100 km/h; na medzinárodných trasách 130 km/h,

  b)

  90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h,

  c)

  80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h.

 • 6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

  a)

  na železničnom priecestí a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 80 m pred nimi,

  b)

  na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,

  c)

  kolmo na okraj cesty v obci.

 • 7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

  a)

  svieti prerušované biele svetlo,

  b)

  sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,

  c)

  osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou cez stred tela.

 • 8. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

  a)

  len pred začatím jazdného úkonu,

  b)

  počas celého jazdného úkonu,

  c)

  po začatí jazdného úkonu.

 • 9. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

  a)

  je funkčný ukazovateľ rýchlosti vozidla,

  b)

  má účinné riadenie a brzdy,

  c)

  svietia svetlá vo vnútri vozidla.

 • 10. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

  a)

  60 km/h,

  b)

  80 km/h,

  c)

  90 km/h.

 • 11. Pri preprave nákladu sa

  a)

  môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %,

  b)

  nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla,

  c)

  môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla na účelových komunikáciách.

 • 12. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie

  a)

  značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na vozidle,

  b)

  značka umiestnená na zelenom stĺpiku,

  c)

  značka umiestnená ľubovoľným spôsobom 80 cm nad rovinou vozovky.

 • 13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

  a)

  o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

  b)

  o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol,

  c)

  o 50 cm, musí byť vždy označený červenou odrazkou.

 • 14. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,

  a)

  ktorého celková prípustná šírka vozidla presahuje 2200 mm,

  b)

  ktoré nebolo v lehote jedného mesiaca po jeho prvom prihlásení do evidencie podrobené emisnej kontrole,

  c)

  ktoré bolo pri kontrole originality vozidla, ak takejto kontrole podlieha, hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

 • 15. Ak pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený

  a)

  možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h,

  b)

  považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

  c)

  možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

 • 16.
  Táto dopravná značka upozorňuje na

  a)

  úsek cesty, ktorej povrch je znečistený a za mokra klzký,

  b)

  úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice,

  c)

  povinnosť použiť pri jazde snehové reťaze.

 • 17.
  Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

  a)

  podchod alebo nadchod,

  b)

  priechod pre chodcov,

  c)

  blízkosť školy.

 • 18.
  Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

  a)

  predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

  b)

  predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

  c)

  obchádzať akékoľvek vozidlo.

 • 19.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  jazdné pruhy pred križovatkou,

  b)

  nerovnosť vozovky,

  c)

  prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo.

 • 20.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  zákaz predchádzania,

  b)

  prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

  c)

  prednosť protiidúcich vozidiel.

 • 21.
  Táto dopravná značka informuje

  a)

  o smere a dĺžke obchádzky,

  b)

  o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce,

  c)

  o názve najbližšej križovatky.

 • 22.
  Táto dopravná značka znamená

  a)

  obytná zóna,

  b)

  obec,

  c)

  smerová tabuľa k miestnemu cieľu.

 • 23.
  Táto dopravná značka vyznačuje

  a)

  úsek, kde je zakázané zastavenie a státie,

  b)

  úsek, kde je dovolené zastavenie a státie vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb,

  c)

  nebezpečný úsek cesty, na ktorom treba jazdiť so zvýšenou opatrnosťou.

 • 24.
  Ako prvé prejde cez križovatku

  a)

  červené vozidlo,

  b)

  modré vozidlo,

  c)

  zelené vozidlo.

 • 25.
  V poradí tretie prejde okolo prekážky

  a)

  modré vozidlo,

  b)

  žlté vozidlo,

  c)

  zelené vozidlo.

 • 26.
  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

  a)

  1. zelené, 2. modré, 3. vaše, vozidlo,

  b)

  1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené,

  c)

  1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.

 • 27.
  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

  a)

  druhé,

  b)

  prvé,

  c)

  posledné súčasne so žltým vozidlom.


©2010
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat